เป็นนางฟ้างามสง่านามอัปสรฯ อรชรกล้าแกร่งดั่งแสงสูรย์ อัปสรสวรรค์เป็นที่รักที่เทิดทูน แหล่งเกื้อกูลสรรพวิชามาช้านาน สีน้ำเงินบานเย็นเป็นสง่า สีน้ำเงินสูงค่าน่าภูมิฐาน สีบานเย็นเป็นสตรีงามตระการ น้ำเงินบานเย็นหรูคู่แดนไทย ทั้งเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น เรารู้เล่นรู้หน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเยี่ยงกุลสตรีที่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จักมีค่าควรสังคม ชาวอัปสรฯรวมพลังเพื่อสรรรค์สร้าง ทุกทุกทางเพื่อเกียรติและสุขสม ให้อัปสรฯเป็นที่รักที่ชื่นชม ชนนิยมศิษย์บูชาชั่วฟ้าดิน. . .ประวัติโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

	ได้เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2483 นับเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรก
ในเขตภาษีเจริญ โดยนายทองคำ ปานขำ คหบดีผู้หนึ่งได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน
หลังแรกเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่นางจีบ ปานขำ มารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระพุทธพยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺโส) เจ้าอาวาส
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหารในขณะนั้นได้แบ่งที่ดินของวัดให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน
โรงเรียนจึงใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ์(จีบ ปานขำ)”  


สำหรับชื่อ ”อัปสรสวรรค์”นั้นได้นามมาจากเจ้าจอมน้อยในรัชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ที่ได้มาบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดหมู (ชื่อขณะนั้น) เสร็จแล้วรัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและพระราชทานนามวัดว่า “อัปสรสวรรค์” ตามลักษณะของเจ้าจอมน้อยซึ่งมีรูปร่างงดงาม และกล่าวกันว่ามีดวงตางาม ดั่งนางอัปสรที่สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ (เจ้าจอมน้อยเป็นนักแสดงละครใน โดยแสดงเป็นสุหรานากง)


กุลสตรีศรีอัปสรสวรรค์
ข้อมูลทั่วไป

- พื้นที่ 4 ไร่ 48 ตารางวา
- อาคารเรียนขนาดใหญ่ถาวร 4 หลัง อาคารกาญจนาภิเษก 1 หลัง
- เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
- ครู – อาจารย์ 111 คน
- นักเรียน 2,525 คน
- ลูกจ้างประจำ 10 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน
- พระภิกษุสอนวิชาพระพุธทศาสนา 3 รูป
- อาจารย์ชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน